Innstillingar frå fråsegnsnenmndi

Ja til fleire sidemålsforsøk

Fyrste punkt etter «Me er opne for»:

Byt ut O-fag med O-fag (allslagsfag). (Odin Omdal Hørthe)

Alternativ, byt ut O-fag med «allslagsfag». (Odin Omdal Hørthe)

Tilrådd avvist, mot ei røyst
Tilrådd vedteke, mot ei røyst

Byt ut O-fag med fag som sprikar i alle retningar. (Vegard Andreas Titlestad)

STA

Siste punkt under «Me er opne for»:

Stryk heile punktet (Nora Haaland)

Sekundært. Stryk siste del slik at punktet vert:

– null sidemål på yrkesfaglege studieretningar. Norsk Målungdom tek ikkje med dette stilling til kor teoritunge dei yrkesfaglege studieretningane bør vera, men nettopp derfor ser me oss heller ikkje i posisjon til å stilla krav til teoriinnhaldet på yrkesfag. Me lever med andre ord godt med obligatorisk sidemål på ungdomsskulen og dei vidaregåande studieretningane som gjev generell studiekompetanse.

Tilrådd vedteke, ein mot
Tilrådd vedteke, ein fråhaldane
Heilskapen, STV

Styrk lærarutdanninga

2. avsnitt:

Legg til etter siste line 2. avsnitt (Eva Holthe Enoksen):

Ikkje berre høyrer fagspråk i andre fag til den norskkunnskapen elevane skal tileigne seg, men undervisninga i desse faga er også – i kraft av å gå føre seg på norsk – ein del av norskopplæringa. Dette føreset at lærarane meistrar norsk språk, både nynorsk og bokmål, betre enn elevane. Dette føreset at språkopplæring vert ein integrert del av all lærarutdanning i Noreg.

STA, me meiner meiningi finst i teksten.

5. avsnitt:

Skyt inn setning i 5. line. Setninga vert då (Nora Haaland):

Vi krev defor at dei som allereie arbeider i skuleverket, både innan norskfaget og andre fagfelt, skal få gode moglegheiter og stimulans til å etterutdanne seg i nynorsk.

STV

7. avsnitt (nest siste):

Set inn etter 3 setning. Det vert då sjåande slik ut:

… Eitt relevant tiltak for å bøte på dette, er å prioritere sidemålsopplæring høgare i norsklærarutdanninga. Utdanninga må ta høgde for at elevar som lærer nynorsk som sidemål har andre utfordringar enn hovudmålselevane. Norsklærarstudentane bør få opplæring i sidemålsdiaktikk, slik at …

TV, ein fråhaldane
Heilskapen, STV